Istoricul Judetului Campulung

Judeţul CÂMPULUNG
GEOGRAFIE

Asezare. Judeţul C.  este aşezat în colţul S.V. al Bucovinei, la răspântia drumului Bârgăului cu al Bistriţei Moldoveneşti. (Primul drum vine din Transilvania, pe care o leagă cu Moldova prin pasul Tihuţei; al doilea e drumul descălecătoarei din Maramureş).
Suprafata. 2.349 km².
Înfatisarea pamântului. Relieful este muntos, cuprinde însă şi locuri mai joase : o « ţară » (ţara Dornelor) şi trei « câmpulunguri », adică văi cu fundul larg, cuprinse între obcine (culmi paralele, cu spinări netede). Ţara Dornelor e un bazin ramificat pe cinci văi principale. Între aceste văi se găsesc culmi muntoase foarte teşite şi puţin înalte (900-1.200 m) dominate, spre marginile judeţului, de alţi munţi, cuprinşi între 1.700-2.000 m (Munţii Bistriţei şi ai Călimanului la sud,  munţiiSuhardului la Nord).  « Câmpulungurile » sunt : 1. Câmpulungul Bistriţei-Aurii, socotit din obârşia de sub Prislop, la N., până la cheile sălbatice dintre Pietrosul Bistriţei şi Giumalău-Rarău la Sud ; 2) Câmpulungul Moldovei, de-a lungul apei cu acelaşi nume şi mărginit de obcinele Lucina şi Feredău ; 3) Câmpulungul Moldoviţei, între obcinele Feredău şi Obcina-Mare.
Clima si ape. Clima e de munte. Media temperaturii anuale este cuprinsă între 6-8°; iernile sunt din ce în ce mai aspre şi mai lungi cunoscute de noi; verile răcoroase, ploile, care pe munţii vecini cad între 800-900 mm anual, înăuntrul bazinului scad la 600-700 mm.
Este firesc ca reţeaua hidrografică a regiunii  să fie bine alimentată. Dorna, care cu ajutorul zăgazurilor de sub Călimani duce şi în august plute, Bistriţa Aurie (şi ea flotabilă) şi Moldova şi Moldoviţa sunt principalele ape ale ţinutului.
Vegetatia. Primitiv (cum se poate deduce şi dintr-o hartă topografică de la 1790, aflată la Academia Română), pădurile coborau din marginea păşunilor alpine până în fundul văilor. Ţăranii, moşneni cu vechi privilegii, au tăiat însă, necruţători, codri de pini, molizi şi tisă ca să facă loc câtorva ogoare, dar mai ales fâneţelor. Acestora le prieşte de minune aici şi clima şi solul dezvoltat pe şisturi cristaline şi gresie. O particularitate  a regiunii este prezenţa tinoavelor (mlaştini turboase cu pini şi molizi închirciţi).
Bogatii naturale. Judeţul C. este nu numai o răspântie de ape şi de  drumuri, dar şi una geologică. Aici se întâlnesc rocile cristaline puternic faliate, cu gresia, marnele, calcarele Carpaţilor mai noi (Carpaţii Flişului). Regiunea a fost apoi adânc frământată în vremea erupţiilor vulcanice din Ardeal. Urmarea a fost  abundenţa apelor minerale acidulate (Poiana Negri, Dorna Cândrenilor, Vatra Dornei) sau sulfuroase (Iacobeni), precum şi prezenţa unor anumite minereuri metalice (mangan laIacobeni şi Dorna).

ISTORIE

Vechime si dezvoltare istorica. Judeţul C. este un judeţ străvechi românesc, anterior Descălecării. Până la 1775 el făcea parte din ţinutul Sucevei.
Ca şi Vrancea, Câmpulungul şi satele din regiunea sa constituiau o autonomie. Privilegiile ţinutului au rămas în vigoare până sub Habsburgi care, la început, le-au confirmat.
Pietatea domnilor Moldovei a semănat acest ţinut cu superbe ctitorii, din care cea mai frumoasă e, desigur, Voroneţul.
Monumente istorice. Biserica de lemn, ridicată de Domnul Moldovei Ioan Callimachi în 1758, în Câmpulung.
Mânăstirea Hura-Humorului, ridicată în sec XVI în timpul primei domnii a lui Petru Rareş. De aici provine superbul Evangheliar pe care se află Ştefan cel Mare în genunchi, înaintea Fecioarei.
Biserica Mânăstirii Voroneţ, înălţată de Ştefan cel Mare la 1488. Legenda spune că marele domn a înălţat-o pe locul unde se afla chilia lui Daniil Sihastrul. Monument de pictură bizantină.
Biserica din Vatra Dornei, ctitorie a lui Antonie Ruset, Domnul Moldovei de la 1670.
Stâlpul lui Vodă din oraşul Vama, cruce de piatră, ridicată de Mihail Racoviţă, Domnul Moldovei, la 1717, în amintirea victoriei asupra Austriecilor.
Mânăstirea Moldoviţa, înălţată de Alexandru cel Bun şi reconstruită de Petru Rareş. Somptuoasă pictură exterioară, de la 1536.  Portretele lui Petru Rareş şi al Doamnei Elena. Strane, jeţuri şi uşi de mare  preţ.

POPULATIE

Starea populatiei. După rezultatele provizorii ale recensământului  din 1930, judeţul C. numără 95.174 locuitori.
Populatia judetului este repartizata astfel:
a) Pe orase si plasi, dupa sex: 
Unitati administrativeNumarul locuitorilor
TotalBarbatiFemei
Total judet95.17446.48448.690
Total urban31.29014.96416.326
1. Orasul Câmpulung10.1244.9125.212
2. Orasul Gura-Humorului5.9772.8213.156
3. Orasul Vama5.3112.6032.708
4. Orasul Vatra-Dornei9.8784.6285.250
Total rural63.88431.52032.364
1. Plasa Dornei16.3568.0878.269
2. Plasa Humorului24.12512.02712.098
3. Plasa Moldovei23.40311.40611.997
b) Pe grupe de vârsta:
Grupe de vârstaLocuitoriGrupe de vârstaLocuitori
Toate vârstele95.17430 - 49 de ani22.051
0 - 9 ani24.67150 - 69 de ani11.246
10 - 29 ani34.23170 de ani si peste2.677
Vârsta nedeclarata298
Miscarea populatiei. Datele fundamentale ale mişcării populaţiei în judeţul C., conform cifrelor publicate în Buletinul Demografic al României în perioada 1931 –1936 sunt următoarele.
AnualCifra probabila a populatieii judetului la 1 iulie în fiecare anCifre absoluteProportii la 1.000 locuitori
Nascuti viiMortiExcedent naturalNascuti viiMortiExcedent natural
1930- 1935
(medie anuala)
-2.9991.7331.26630,417,612,8
193195.8492.9801.6301.35031,117,014,1
193297.2353.1601.8111.24932,518,613,9
193398.5012.9431.5531.39029,915,814,1
193499.8252.9151.8761.03929,218,810,4
1935100.8622.9991.7981.20129,717,811,9
1936102.2653.0771.5311.54630,115,015,1
La data de 1 iulie 1937 cifra probabilă a populaţiei judeţului C. a fost de 103.731 locuitori. Faţă de populaţia numărată la recensământul din 1930 şi anume 95.174 locuitori,  cifra aflată la 1 iulie 1937 reprezintă un spor natural de 8.557 locuitori în timp de 6 ani şi jumătate, ceea ce corespunde unei creşteri medii de 9,0 %.


INFATISARE SOCIALA

Câmpulungul este un ţinut de munte, cu păduri întinse ce coboară până în valea Moldovei, pe malurile căreia se întind sate şi târguri vechi cu o populaţie curat românească. Doar în marginea dinspre Rădăuţi câteva sate de-ale Huţanilor, cu ciudată obârşie, au pătruns în ţinutul Câmpulungului.
Ocupaţia locuitorilor a fost din cele mai vechi timpuri, creşterea vitelor. Odată cu ridicarea căilor de comunicaţie a început şi exploatarea lemnului. Astăzi lemnăritul este a doua ocupaţie principală a locuitorilor din acest judeţ. Fabricile de cherestea se găsesc pe întreg cursul văii Moldovei şi a Moldoviţei. Păcat însă că aproape întreg comerţul cu lemne a încăput pe mâna străinilor, adevăraţii beneficiari ai exploatărilor de păduri.
Industria casnică este în plină dezvoltare. Femeile ţes la război toate cele trebuincioase îmbrăcămintei. De aceea şi portul rămâne mereu neschimbat, în toată frumuseţea şi curăţenia lui românească. Bărbaţii poartă cămaşă de bumbac, iţari, bondiţă, (un fel de pieptar de piele de miel), opinci, cisme sau ghete. Iarna suman negru. Singurul lucru cu înfăţişare străină  de port estepălăria de pâslă. Femeile poartă cămăşi cu altiţecatrinţă şi pricitoare (brâu îngust), opinci sau ghete, pe cap năframă.
Tot atât de românesşti sunt şi datinile.
Toate întâmplările mai de seamă din viaţa omului sunt cinstite cu întreaga rânduială din bătrâni. La nuntă, colăcari călări deschid alaiul cu pocnete de pistoale, conducând mirii la biserică. La înmormântări, bocet şi sunet prelung de bicium la cei bătrâni, la cei tineri, bradul nelipsit.
La sărbătorile Naşterii umblă cu colindul, cu capra şi cu buhaiul. Iarna se fac şezători de lucru. Tot aşa de româneşti sunt cântecele  (de jele) şi jocurile ca : ţărăneasca, arcanul, ursăreasa, ciofu, etc..
Din acest ţinut de mare tradiţie culturală au ieşit cărturari destoinici şi naţionalişti înfocaţi. Tineretul universitar a ridicat la sate cabinete de lectură care, sub masca unor preocupări pur culturale, desfăşoară o activitate naţionalistă.
Condiţiile grele de viaţă ale câmpulungenilor au înrâurit puternic asupra spiritului lor. Pământul nedarnic i-a silit să iscodească mijloace noi de trai. De aici străduinţa lor de a se amesteca tot mai mult în comerţul de lemn. În dispariţia pădurilor ei văd şi un folos : lărgirea păşunilor. Au o mândrie născută din conştiinţa vechimi lor.  De aceea, într-un oraş cum este Câmpulungul, ţăranii se adună la horă în mijlocul pieţii şi-şi fac jocurile lor, fără să se simtă stingheriţi de  prezenţa străinilor, aşa cum se poate vedea în alte părţi. Din aceeaşi puternică tradiţie au ieşit de la sine şi vestitele arcăşii, asociaţii cu caracter naţionalist care s-au răspândit apoi în Moldova.

Ţinut muntos, acoperit de păduri şi păşuni întinse, judeţul C. cunoaşte ca principale activităţi economice exploatarea pădurilor, industria lemnului şi creşterea animalelor. Frumuseţile lui naturale, staţiunile balneo-climatice, oraşele şi satele mari, bine administrate, localităţile şi mânăstirile istorice, prin vizitatorii pe care-i atrag, sunt un izvor de venituri important.

Agricultura. Judeţul ocupă o suprafaţă totală de 234.900 ha.
Suprafaţa arabilă este de 6.858 ha, adică 2,92% din suprafaţa judeţului şi 0,02% din suprafaţa totală a ţării.

ECONOMIA


Întreaga suprafaţă arabilă a judeţului o deţine mica proprietate.
Din totalul suprafeţei arabile cerealele ocupă 2.636 ha astfel repartizate :
Ovăzul ocupă 994 ha, cu o producţie de 8.157 chint. (prod. medie la ha 8,2 chint.).
Porumbul ocupă 932 ha, cu o producţie de 13.891 chint. (prod. medie la ha 14,9 chint.).
Secara ocupă 330 ha, cu o producţie de 2.476 chint (prod. medie la ha 7,5 chint.).
Orzul ocupă 229 ha, grâul 100 ha, hrişca 41  ha.
Fâneţele cultivate şi alte culturi furajere ocupă 1.309 ha astfel distribuite :  Trifoiul  ocupă 919 ha, cu o producţie de 27.304 chint. fân. Alte fâneţe cultivate ocupă 318 ha, cu o producţie de 8.380 chint.
Plantele alimentare ocupă 2.628 ha.  ha. Din această suprafaţă cartofii ocupă 2.319 ha, cu o producţie de 252.717  chint. (media la ha 108,9 chint.).
Plantele industriale ocupă 259 ha. Din această suprafaţă cânepa  ocupă 144 ha, cu o producţie de 1.110 chint. fuior şi 552 chint. sămânţă. Inul ocupă 92 ha, cu o producţie de 446 chintale fuior şi 265 chint. sămânţă.
Vegetatie si culturi diverse. Din suprafaţa totală a judeţului (234.900 ha), ogoarele sterpe ocupă 26 ha.
Fâneţele naturale ocupă 18.078 ha, cu o producţie de 169.933  chint. (prod. medie la ha 9,4 chint.).
Păşunile ocupă 14.00 ha.
Pădurile ocupă  192.389 ha.
Alţi pomi fructiferi ocupă 95 ha.
Cresterea animalelor. În judeţul C. se găseau în anul 1935 :
Cai 8.452 , boi 46.676, bivoli 13, oi49.178, capre 1.188,  porci 10.133,  stupi sistematici 3.475, stupi primitivi 636.
Industrie. Alimentară: 49 mori, 1 fabrică de conserve de peşte, 18 de brânzeturi şi unt, 1 de bomboane şi gheaţă; Lemnului: 96 fabrici de cherestea, 2 de mobilă şi de tâmplărie, 1 de cuie de cizmărie, 1 de draniţe şi 5 de talaş şi lăzi;
Alte industrii: 1 fabrică de ciocane, 1 de unelte agricole, 3 pentru prelucrarea lânii, 1 de pălării, 3 de pive de sumane, 4 întreprinderi pentru extracţia taninului, 2 fabrici de lumânări, 1 de mucava şi carton, 2 tăbăcării, 8 fabrici de cărămizi, 1 de ţigle, 30 de var, 1 mină de mangan;
Cariere: piatră calcară pentru fabricarea varului la Breaza, Câmpulung-Moldovenesc, Ciocăneşti, Fundul-Moldovei, Iacobeni, Pojorâta şi Suliţa; piatră calcară petnru construcţii, şosele, etc., la Pojorâta şi Vama; argilă pentru cărămidă, ţigle, etc., la Frasin; dolomit la Pojorâta; piatră de gresie la Pojorâta.
Comert. Comerţ dezvoltat  cu  lemn brut şi fasonat, vite, piei crude şi tăbăcite, produse derivate ale laptelui şi produse ale industriei casnice, cum sunt ţesăturile şi cusăturile.
Schimbul între produsele de la munte şi cele de la câmpie se face prin oraşul cu intensă viaţă comercială, Gura-Humorului.
Export se face cu lemne lucrate, vite, carne, brânzeturi, unt,  var şi tanin.
Credit şi cooperaţie. În cuprinsul judeţului funcţionează 3 bănci (societăţi anonime).
Cooperative de credit (bănci populare) 22, cu 3.436 membri şi cu un capital social vărsat de 6.182.478 lei.
Coperative de producţie diversă 1, cu 58 membri şi cu un capital social vărsat de 68.430 lei.
Cooperative forestiere 3, cu 252 membri şi cu un capital social vărsat de 318.323 lei.
Cooperative de consum 9, cu 514 membri şi cu un capital social vărsat de 533.641 lei.
Drumuri. Judeţul C. este străbătut de o reţea totală de drumuri  în lungime de  520 km 339 m, împărţită astfel :
Drumuri naţionale 183 km 024 m, pietruite în întregime şi întreţinute de Direcţiunea Generală a Drumurilor.
Drumuri judeţene 180 km 936 m  din care 163 km 951 m, pietruiţi.
Drumuri comunale 156  km 379 m.
Lungimea podurilor este de 7.498,99 metri repartizată astfel : poduri naţionale 2.927,20 m, judeţene 2.273,74 m şi comunale 1.947,45 m.
Prin judeţ trec 4 drumuri naţionale, legând următoarele localităţi :
1. Suceava – Câmpulung - Moisei
2. Bistrita – Vatra-Dornei - Brosteni
3. Falticeni – Gura-Humorului
4. Iacobeni – Vatra-Dornei
Calea ferata. Judeţul C. este străbătut de o reţea totală de cale ferată de 133  km linii secundare simple.
Itinerarii principale: Accelerate:  Dărmăneşti-Vatra-Dornei
Staţii importante : Câmpulung, Gura-Humorului, Vama, Pojorâta, Vatra-Dornei.
Posta, telegraf, telefon. 16 oficii P.T.T. de stat1 agenţie specială (Şarul-Dornei) şi 4 oficii autorizate la Ciocăneşti, Iacobeni, Prisaca, Stulpicani.
20 oficii telefonice.

Statiuni climatice, balneare, turism. 

Câmpulung-Moldovenesc,staţiune climatică subalpină, situată în valea Moldovei, între munţi împăduriţi, la 620 m înălţime. Climat subalpin, soare mult, aer ozonizat. În apropiere, la Deia, instalaţii de băi şi helioterapie.  Anotimp: iulie - septembrie. Staţiune mult frecventată în timpul verii. Hoteluri şi restaurante în oraş. Gară locală pe linia secundară  Borgo - Suseni – Dărmăneşti.

Vatra-Dornei,  staţiune balneo-climatică, în frumoasa vale a râului Dorna, în mijlocul a două cercuri concentrice de munţi, dintre care cei îndepărtaţi întrec 2.000 m. Altitudine 802 m.   Ape carbogazoase puternic alcaline, bicarbonate mixte, cloruro-feruginoase. Foarte bune captaţiuni în rezervoare închise.  Ape de băut: captaţiuni în puţuri cu pompe. Instalaţiuni balneare moderne. Indicaţiuni: boli de inimă, emfizem pulmonar, afecţiuni ale sistemului nervos, afecţiuni ginecologice.  În cura internă: anemie, debilitate, litiaze. Anotimp de vară: mai –septembrie; de iarnă: ianuarie – februarie.
Hoteluri de lux, numeroase vile şi case de închiriat. Casă de sănătate, doctori, farmacii, oficiu P.T.T., numeroase restaurante. Staţie c.f pe linia secundară Dărmăneşti – Câmpulung – Vatra-Dornei. Frumoase excursii în întreaga regiune. Alpinism în munţii Călimani, Bârgăului şi Bistriţei.
Poiana Negri, staţiune de interes local, la 7 km de Vatra-Dornei.  Regiune muntoasă, foarte bogată în izvoare de apă minerală. Ape carbonate sodice, calcice şi magneziene, carbo-gazoase, feruginoase.
Şarul Dornei, staţiune balneară de interes local, la 10 km de Vatra-Dornei. Altitudine 900 m. Regiune muntoasă, foarte bogată în izvoare de apă minerală. Ape arsenicale, feruginoase, radioactive.
Iacobeni, staţiune balneo-climatică subalpină, situată pe valea Bistriţei Aurii. Altitudine 850 m. Climat subalpin. Ape sulfuroase.
Dorna-Cândreni, staţiune balneo-climatică de interes local, la 830 m înălţime. Ape feruginoase, carbogazoase, radioactive. Instalaţii balneare modeste cu băi calde şi reci, băi de acid carbonic. Locuinţe în sat. Gară locală pe linia Dărmăneşti – Borgo - Suseni.
Turism. Judeţul C., muntos în cea mai mare parte şi îmbrăcat în falnice păduri, oferă ochiului privelişti de o neîntrecută frumuseţe. O atracţie de prim rang o constituie şi frumoasele ctitorii ale Domnilor Moldovei, din cuprinsul acestui judeţ.
Alpinism. În munţii Bistriţei, în munţii Călimani şi munţii Rodnei. Excursii cu pluta pe Bistriţa, plecând de la Gura-Negrii în jos până la Piatra-Neamţ.

CULTURA

Stiinta de carte. După datele provizorii ale recensământului din 1930, populaţia judeţului, de la 7 ani în sus este de 76.468 locuitori, din care 71,7% sunt ştiutori de carte. După sex, proporţia este de 76,6% bărbaţi ştiutori de carte şi 67,2% femei ştiutoare de carte. Repartiţia locuitorilor după gradul de instrucţie, în procente, este următoarea :
Gradul de instructie scolaraMediul urbanMediul rural
Totalul stiutorilor de carte100,0100,0
•  Extrascolara1,10,5
•  Primara81,391,5
•  Secundara12,33,0
•  Profesionala3,31,0
•  Universitara1,70,3
•  Alte scoli superioare0,30,1
Învatamânt. Populaţia şcolară a judeţului C. (între 5-18 ani) a fost în anul 1934 de  22.017 locuitori (5.697 mediu urban şi 16.320 mediu rural).
Şcoli secundare. 1 liceu de băieţi, 1 gimnaziu de băieţi, 1 gimnaziu de fete, 1 gimnaziu industrial de băieţi, 1 gimnaziu industrial de fete, 3 şcoli de ucenici, 3 şcoli de ucenice, 2 şcoli de ţesătorie particulare.
Şcoli primare 93, din care 76 rurale şi 17 urbane (92 şcoli de stat şi 1 confesională), cu un număr total de 15.295 elevi (3.989 mediu urban şi 11.306 mediu rural) şi cu 325 învăţători şi alt personal didactic  (situaţia din 1934).
Grădini de copii 10, din care 6 rurale şi 4 urbane,  cu un număr total de 683 copii (340 mediu urban şi 343 mediu rural) şi cu 12 conducătoare (situaţia din 1934).
Institutii culturale. Fundaţia Culturală Regală « Principele Carol » are cămine culturale în 9  localităţi.
Centrala Caselor Naţionale  are o organizaţie culturală în comuna Valea Seacă.
Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina are organizaţii culturale în Vama şi Frasin.
Casa Şcoalelor şi a Culturii Poporului întreţine în judeţ 104 cămine culturale, 3 soc. muzicale, 7 biblioteci, adică în total 114 organizaţii culturale, dintre care 48 au personalitate juridică.
Societăţi arcăşeşti se află în Câmpulung, Hura-Humorului, Vama, Vatra-Dornei, Ciocăneşti, Dorna, Cârlibaba, Poiana Stampei, Dorna-Cândrenilor, Mânstirea Homorului, Bucşoaia, toate afiliate la O.E.T.R.
În oraşul Câmpulung se mai află :  o bibliotecă publică, muzeul judeţean de etnografie şi artă populară, universitatea liberă şi 12 societăţi culturale, 1 secţie Touring-Club.

RELIGIE

Confesiuni. După rezultatele  provizorii ale recensământului din 1930, din totalul locuitorilor judeţului 68,2%  sunt ortodocşi şi 1,0% sunt greco-catolici. Restul populaţiei aparţine altor confesiuni.
Biserici si lacasuri de închinaciune. În judeţ sunt 52 biserici,  paraclisuri şi 1 capelă  ortodoxe, 1 biserică greco-catolică, 17 biserici romano-catolice, 7 biserici protestante, una casă de rugăciuni baptistă şi 9 sinagogi.
2 schituri ortodoxe de călugări şi 1 de călugăriţe.
Institutii bisericesti. Judeţul este împărţit în 2 protopopiate ortodoxe la Câmpulung şi Gura-Humorului. Judeţul se află în eparhia Arhiepiscopiei Cernăuţilor  (Mitropolia Bucovinei).

ADMINISTRATIE

Organizare administrativa. Capitala judeţului  este oraşul Câmpulung-Moldovenesc. Judeţul are 4 oraşe (Câmpulung-Moldovenesc, Gura-Humorului, Vama, Vatra-Dornei) şi 39 sate, împărţite astfel:

I. Plasa Dornei 4

5 sate

II. Plasa Humorului 15 sate
III. Plasa Moldovei 13 sate
Organizare judecatoareasca. Un tribunal la Câmpulung  cu 1 secţiune, 8 magistraţi şi 1 procuror în circumscripţia Curţii de Apel din Cernăuţi.
5 judecătorii :Câmpulung-Moldovenesc, Gura-Humorului, Vama, Vatra-Dornei şi Stulpicani, cu un  total de 11 magistraţi.
Organizare sanitara. 1 spital de stat în Câmpulung-Moldovenesc, 6 case de izolare la Gura-Humorului, Vatra-Dornei, Vama, Iacobeni, Pojorâta, Capu-Codrului. 2 sanatorii « Dr. Tomaschewski ».  Sanatoriul « Schieber ».
Case de odihnă : 2 în Câmpulung-Moldovenesc, 1 în Vatra-Dornei şi 1 în Gura-Humorului.
Dispensare comunale : în oraşele  Câmpulung-Moldovenesc, Gura-Humorului, Vatra-Dornei şi Vama şi în toate satele din judeţ în afară de Cârlibaba-Nouă şi Bucşoaia.
1 dispensar particular în comuna Pojorâta.
Servicii  sanitare în oraşele : Câmpulung-Moldovenesc, Gura-Humorului şi Vatra-Dornei.
Asistenta si prevedere sociala. Casa  Asigurărilor Sociale din Rădăuţi  are oficiu la Câmpulung-Moldovenesc şi organizaţii medicale la Câmpulung-Moldovenesc, Vatra-Dornei, Vama, Gura-Humorului, Iacobeni, Cârlibaba, Fundul-Moldovei, Moldoviţa, Frasin, Stulpicani, cu un total de 11 medici.
În Câmpulung-Moldovenesc activează:  Soc. « Crucea Roşie », Soc. « Principele  Mircea », Soc. « Doamnele Române », un azil de bătrâni şi infirmi, Oficiul I.O.V., 2 comitete de ajutorare a elevilor săraci şi şomerilor, 2 cantine şcolare, Soc. « Şcoala Română »,  « Cercul Gospodinelor pentru ajutorarea săracilor », Soc. « Octorirea orfanilor » şi 4 societăţi de ajutorare a evreilor.

PRINCIPALELE ASEZARI

Câmpulung Moldovenesc. Capitala judeţului (vezi Monografiile oraşelor reşedinţă).

Gura-Humorului, comună urbană situată în regiune muntoasă, la vărsarea pârâului Humor în râul Moldova, 472 m deasupra nivelului mării, la 32 km de reşedinţa judeţului, 96 km de Cernăuţi  şi la 448 km de Bucureşti.
Staţie c.f.   pe linia Dărmăneşti - Vatra Dornei.
Are 6.191 locuitori.
Mai multe fabrici de cherestea, tăbăcărie, fabrică de cărămidă, de olărie.
Comerţ dezvoltat cu lemn, vite şi piei.
Bâlci : 28 iulie.
Banca Comercială Cernăuţi, Casa de Economie S.A., Banca « Albina », Banca Agricultorilor « Homoreană ».
Gimnaziul de băieţi « Principele Carol », gimnaziu industrial de fete,  Şcoală de ucenici, şcoală de ucenice, 3 şcoli primare.
Soc. Culturală « Şcoala română », Soc. Culturală « Clubul român », Soc. Culturală  germană. Soc. Arcăşească “Arcaşul” Soc. “Mohsica Thora” pentru cultura evreiască,  Soc. “Macabea”, 1 cinematograf, 1 societate de vânătoare.
1 protopopiat ortodox,  1 biserică ortodoxă, 1 biserică romano-catolică, 1 biserică evanghelică şi 3 sinagogi.
Primărie, Pretură, Judecătorie mixtă, Percepţie fiscală, Comisariat de poliţie, Serv. sanitar, Serv. veterinar,  Brigada silvică, Ocol silvic, Oficiu P.T.T., Oficiu de cură şi turism.
2 asociaţii profesionale ( Soc. Meseriaşilor şi Tovărăşia birtaşilor)
Uzină electrică.
Casa de izolare şi ajutor, Casa de odihnă a Universităţii Carol II din Cernăuţi, dispensar communal.
Soc. « Crucea Roşie », Soc. « Ocrotirea femeilor bolnave », Soc. « Doamnele Române » pentru ajutorarea copiilor, Soc. « Sprijinul bolnavilor »,  Soc. evreiască de ajutor mutual « Gmiles Chesed ».
Vara, oraşul atrage numeroşi vizitatori, fiind aşezat într-o regiune pitorească.
Vama, comună urbană, situată la 13 km de reşedinţa judeţului, 121 km de Cernăuţi şi 464 km de Bucureşti.
Staţie c.f.   pe linia Dărmăneşti - Vatra Dornei.
Are 5.679 locuitori.
Câteva fabrici de  cherestea, de cărămizi, cariere de piatră. Banca populară « Stâlpul lui Vodă ».
4 şcoli primare.
Soc. pentru cultura şi literatura  română în Bucovina.
Asoc. Culturale « Stâlpul lui Vodă », « Mihai Vodă Racoviţă », « Arcaşul ».
Cinematograf, societate de vânătoare.
2 biserici ortodoxe, 1 biserică romano-catolică, 1 sinagogă.
Primărie, Judecătorie mixtă, Administraţie silvică, oficiu P.T.T., Oficiu telefonic,  Serv. Sanitar, Serv. Veterinar,  Percepţie fiscală, Comisariat de poliţie,  Oficiu de cură şi turism, Pichet hidraulic.
2 uzine electrice.
Casă de izolare şi ajutor , dispensar comunal.
« Cercul gospodinelor », Soc de ajutorare.
Vatra-Dornei. Comună urbană aşezată la vărsarea râului Dorna în Bistriţa, la 45 km de reşedinţa judeţului, 173 km de Cernăuţi şi 510 km de Bucureşti.
Staţiune balneo-climatică. Staţie c.f. pe linia Dărmăneşti - Vatra-Dornei.
Are 8.141 locuitori.
Câteva fabrici de cherestea, de cărămizi, de mobile.
Stabiliment de băi.
Comerţ mic cu vite şi produse ale fabricilor de cherestea.
Banca Comercială, Banca I. Schieber.
Şcoală de ucenici, şcoală de ucenice, 5 şcoli primare, 1 şcoală de copii mici.
3 soc. culturale române, 1 soc. arcăşească « Mihai Viteazul », 1 soc culturală germană şi 2 evreieşti.
1 cinematograf, 2 societăţi sportive, 1 soc de vânătoare.
3 biserici ortodoxe, 1 greco-catolică, 1 romano-catolică, 1 evenghelică, 2 sinagogi.
Primărie, Judecătorie de ocol, Oficiu P.T.T., Oficiu telefonic,  Serv. Sanitar, Serv. Veterinar,  Percepţie fiscală, Comisariat de poliţie, Pretură, Ocol silvic, Brigadă silvică,  Oficiu de cură şi turism.
2 asociaţii profesionale
2 uzine elctrice.
Casă de izolare şi ajutor,  Casă de odihnă, dispensar comunal.(Informatiile si datele care constituie textul de prezentare a acestui judet sunt reproduse partial dupa Volumul II, Tara Româneasca, al Enciclopediei României, editura Imprimeriei Nationale, 1938, lucrare elaborata sub conducerea prof. Dimitrie Gusti ).

Info.Carlibaba.Bucovina.Online

Postări populare

Adauga Gratuit Page Rank Check pentru site-ul dvs!

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Lista mea de bloguri

Retete culinare. De dulce, de post si pentru toate gusturile.

Ziarul.toate bloguril.ro

Ziarul

Cel mai popular blog de muzica.

Monden.info

Postări populare

Lista mea de bloguri

Etichete

„aspectul ţării (1) "Azi în Timişoara (1) “Iarna la săniuş” (1) 0Grade (1) 1 martie (3) 1 noiembrie (1) 100 de ani (1) 100 de milioane (1) 110 milioane de euro (1) 13 Nuanţe de Român (1) 13 romani de succes (1) 15 ani de la mineriada (1) 15 zile (1) 156 de ani (1) 16 octombrie (1) 17 decembrie 1989 (1) 19 (1) 19 mai 2015 (1) 19-21- februarie (1) 1920 (1) 1990 (1) 1992 (1) 1996 (1) 1decembrie (1) 1Decembrie ziua în care România a devenit stat national unitar (1) 20 de cazuri (1) 2002-2011.Statistici..INS (1) 2011 (1) 2012 (2) 2014 (1) 2015 (2) 2016 (2) 2016. (1) 2019 (1) 21 decembrie 1989 (1) 21 februarie (1) 21 Octombrie:Ziua in care Romanii isi cer unirea (1) 22 aprilie 2013.Un barman din Carlibaba a fost bătut şi prădat de catre trei localnici (1) 23-24 iunie (1) 25% (1) 27 de ani de la declansarea Revolutiei (Galerie foto) (1) 3 brasoveni (1) 3 mai mult in luna septembrie (1) 3 stele. (1) 3.500 de ani (1) 30.00 de vizitatori (1) 40 de kilometrii (1) 40 de mucenici (1) 450 de milioane de utilizatori Firefox (1) 5 motive să cumperi mâncare produsă în Romania (1) 50.000 de oameni (1) 560 arbori (1) 6 Ianuarie: (1) 600 de colindatori (1) 64 de ani (1) 64 morti (1) 7 februarie (1) 70 de ani (1) 8decembrie (1) 8martie (1) 9martie (1) A aparut Yahoo Messenger 11 (1) a facut KO un trecator mistocar (1) A nascut un baietel mort (1) a pierdut un OM de nădejde (1) A sasea zi (1) a treia (1) abuz în serviciu (1) academiceini (1) Acasa (1) accident (6) Accidente dramatice.Oameni care s-au nascut a doua oara (1) Accidente haioase (1) acia: un monovolum cu 7 locuri (1) acord (1) ACTA (1) activitatea ALRO se va putea opri in urmatoarele trei luni (1) Activități (1) actori (1) Acum putem afla persoana care ne suna cu numar ascuns (1) Adela Pârvu (1) Adevarul despre imensa avere a lui Papp Simon (1) Adevăr (1) Administratia de Meteorologie (1) Administrator (1) Aer pur. (1) aeriana (1) aeroterma (1) Afla ce surprize pregateste anul 2013.ZodiacUrania... (1) Agentii de la circulatie te pot opri instantaneu fara sa-ti puna viata in pericol-video (1) agresiuni sexuale (1) agrise (1) Aici aveti cateva trucuri ca să te trezeşti mai uşor dimineaţa (1) Ajun (1) Ajunul (1) albania (1) alcol (1) alegeri (2) alegeri 2014 (1) alegeri regionale (1) Alesul (1) Alexandra Stan (1) Algocalminul şi alte calmante se vor vinde numai pe reţetă (1) alimentarea cu apa (1) alimente (1) Alina Mihaescu (1) ALRO (2) Amazon (1) amânari (1) Ambasadorul germaniei (1) Amenintari cu drujba (1) amenzi (1) amenzi grele (1) amenzi neplatite (1) american (1) Americani (1) Analfabeții nu vor mai putea susține examenul pentru permisul de conducere! (1) Anca Cioltan (1) anchete (2) android (1) andruta (1) ane Riches (1) anemie (1) angajamente (1) angajatori (1) Angela Merker (1) Angelica Flutur (1) Anii 80 (1) Anii80-90 (1) animale (1) ANM (1) Antena 3 (1) antiinfecţioase (1) antioxidanti naturali (1) anul nou (4) anul sarpelui negru (1) anul viitor. (1) Anulat (1) anunt (1) anunt facut cu putin timp in urma. (1) Anuntul soc facut de cei de la Microsoft (1) anunturi (1) apa (2) apa de masa (1) apa minerala (1) Apasa pentru a vedea o drama(Video) (1) Apă (1) ape minerale (1) Apele de suprafață (1) aplicatii (1) arad (2) arata persoana (1) Arbore (1) Arbori (2) Ardeal (1) Arestari la Paris (1) Arginti din Cartea Sfanta (1) Arheologi (1) arhitectura traditionala (1) Arhiva. (1) armata (1) arme (1) arsenic (1) ascultata (1) asfalt (1) asfaltare pe ninsoare (1) Ask.com (1) asociatie (1) Asocierea (1) asta-noapte. (1) astăzi mi-ai furat votul (1) astepari (1) asteptari (1) Astrale (1) Asus 1015P-BLK084S (1) aşteptaţi la Putna (1) ateliere (1) atentat (1) Atentie unde parchezi (1) Atentionare (1) aur (1) Aurie (1) Austria (2) Autocar (1) autorizatie isu (1) Autotehnorom (1) autoturisme (1) avere (1) Averea lui Andruta si Lixandra Ceausescu (1) avertisment. (1) aviz isu (1) ănchisa (1) ba (1) Bacteri (1) bacterii (1) bagati in ceata. (1) Bai Corlatenee (1) Baia Borsa (2) baia mare (1) Baiatul care a cucerit publicul in timpul unui concert (1) Baile Herculane (1) baku2015 kaiac romania jocurile europene 2015 (1) Balea Lac (1) balnear (1) Banat (1) banc (2) Bancuri (3) bani (1) Barack Obama (1) barbat (1) barbati iresponsabili (2) Basescu (2) Bataie de joc si cozi interminabile la usile medicilor (1) batalie carlibaba batalie bucovina primul razboi mondial austro ungari rusi legionari polonezi (1) Batrana jefuita de 17.000 de lei. Banii fusesera tipariti inainte de 1989 (1) Baza Militara (1) Bărbat salvat de echipaje de la Jandarmerie (1) beata (1) beatificare (2) Bebelusul si un cainele Husky (1) Bega (1) beijing bucovina canta cucu-u bucovina china moldova romania traditii romanesti (1) Benzina (2) benzina şi motorina (2) Berbec (1) Berlin (1) beta (1) beti (1) beton turnat pe ninsoare (1) Bianca Felseghi (1) Binladen (1) bio (1) biserica (2) biserica de lemn (1) Biserici și mănăstiri celebre din România (1) bisericile catolice (1) Bistrita (5) bistrita aurie (1) Bistrita Aurie. (1) Bistrita Nasaud (4) bistrita. (1) Bistriţa (1) bistrița aurie (2) Bistrița Năsăud (1) BITDEFENDER FREE EDITION (1) blastingnews (1) blocaje rutiere. (1) Blog (1) BMW X5 (1) Boboteaza (1) Bogdan Diaconu (1) Borsa (6) Borsa. (3) Borsec (1) Borseni (1) Borşenii vor ieşii din nou în strada!Proteste la Borşa (1) Bosanci (1) Botez sexi la Ploiești (1) Botosaneanca (1) Botosani. (1) botus (1) Braconaj (1) braconieri (1) braconieri şi hoţi de lemne (1) brad (1) Braileanca si becul (1) brasov (2) Brasov. (1) Breaza (1) Britanici (1) Brodina (1) brosteni (2) browser (1) Browser-ul de web. (1) brutarii (1) bucate (1) bucati uriase de gheata (1) Bucovina (41) Bucovina – Ghid turistic (1) Bucovina – Ţara Fagilor (1) Bucovina a ajuns în Capitala (1) Bucovina Fratii Botnari (1) bucovina frumuseti naturale (1) Bucovina la Inaltime - Monumente UNESCO (1) Bucovina mandra floare (1) Bucovina mea iubita (1) Bucovina. (6) BucovinaCatedrala Naşterea Maicii Domnuluifilmare aerianaGura HumoruluiHotel Best Western BucovinaPrimaria Gura HumoruluiRomâniaSuceava (1) BucovinaDN 17dronafilmare aerianafilmare cu dronaGoProIacobeniMestecanisPasul MestecanisRomâniaSuceava (1) bucovineni (1) Bucovinenii de pretutindeni. (1) Bucşoaia (1) Bucuresti (3) bucuresti. (2) bucurii (1) budapesta (1) bulgaria (2) Bunica Bate Toba (1) Bunicuta dansatoare (1) Burdujeni (2) Cacica (2) Cacica şi Hagigadar (1) Cadavru în coşciug (1) caderi abundente zapada (1) cadouri (1) Cainele cantaret (1) Cainele ciobanesc care hraneste un miel orfan (1) Calator prin Bucovina(video) (1) calător (1) calendar (4) calendaristice (1) Calimani (1) calitati (1) Camere Mio pentru automobil (1) campania electorala (1) Campania YES LA VOT (1) CAMPANIE (1) Campulung (1) campulung moldovenesc (1) canalizarea (1) canicula (1) cantec (1) capcană (1) Caprioare (1) care leaga Bucovina de Maramures in topul celor mai proaste drumuri (1) care trebuie vizitate. (1) Carliba (1) Carlibaba (37) Carlibaba istoric (1) Carlibaba-Iacobeni. (1) Carlibaba-Moisei. (1) Carlibaba. (1) Carllibaba (1) Carmen Avram (1) Carnati afumati (1) carnaval (1) Carpatii de Curbura (1) Carpatii Meridionali (1) Carpatii Orientali (1) Carpații Orientali (1) carte (1) Casa (2) Casa Muntelui (1) Casă distrusă de un incendiu pus intenţionat (1) Cascada Băuca (1) Cascadele Tihu şi Băuca (1) case (1) case incondeiate. (1) Case ţărăneşti de peste 100 de ani (1) castigatori. (1) castiguri (1) Catelul care imita omul (1) Cateva din cele mai funny si amuzante faze filmate... (1) Cateva din motivele care Bucovina trebuie vizitata (1) Cateva lucruri care s-ar pute sa nu le stii despre Dictionarul Explicativ al Limbii Romane(DEX) (1) Catolici (2) Catolicii (1) catredala (1) Catun (1) cauciucuri (1) cauciucuri de iarna (1) cauciucurile de iarna pot fii obligatorii si inainte de intai noiembrie (1) cautari (1) Cazare (1) Cazinou (1) Cazinoul (1) Cărlibahuluimaramures şi Ardeal (1) Cârlibaba (8) Cârlibaba şi Ciocăneşti (1) Cârlibaba. (1) Ce fac japonezii pentru bani? (1) Ce mai mancam azi (1) Ce se afla in padurea Baciu?Un loc misterios din Romania (1) Cea mai bolnava reclama (1) Cea mai haioasa petrecere a burlacilor (1) Cea mai lunga Poteca (1) cea mai mare aberaţie realizată cu fonduri UE (1) cea mai mare sarbatoare. (1) Cea mai tare compilatie video din Romania (1) CEA MAI TARE FARSA PE PLAJA (1) cea mai tare reclama (1) cea mai veche (1) ceausescu (1) cel mai degradat drum din judetul Suceava (1) cel mai frumos drum din lume (1) Cel mai frumos film despre România (1) Cel mai frumos sat din România (1) Cel mai înalt brad din România are 63 de metri (1) Cel mai meserias agent de circulatie (1) Cel mai prost conducator de moped (1) cel mai prost drum naţional din judeţ (1) cel mai pur aer (1) Cel mai talentat pictor din lume (1) Cel mai tare tobosar (1) cele mai frumoase destinatii de vizitat. (1) Cele mai frumoase locuri din Romania care trebuie vizitate (1) Cele mai frumoase sate din Bucovina (1) cele mai sigure programe antivirus (1) Cele mai tari farse cu tenta sexuala (1) Cele mai traznite fotografii (1) celebrul actor din filmul Iisus din Nazaret (1) Centralele eoliene (1) centura IBF (1) ceramica (1) Cercetatori (1) Cerna (1) Cernăuţi (1) certificat de sustenabilitate (1) certificatul de nastere al moldovei (1) cetate de scaun (2) cetatenii din zona au oprit camioanele cu lemne (1) cetină (1) Chanel 4 (1) China (1) Chinezii au cel mai rapid tren din lume: merge cu 400 km/h (2) cicatrizante (1) cinci sute (1) cine nu ne vrea (1) Ciocanesti (12) Ciocănesti (1) Ciocănești (1) Ciorba Radauteana (2) Ciorba rădăuţeană şi tocăniţa de hribi (1) ciorrba de salata (1) ciprian porumbescu. (1) circulare (1) circulatie (2) ciuperci (1) Civilizaţii vechi (1) clanuri (1) Clatite din Bucovina (1) clopote (1) clopotele (1) Clostridium (1) CNADNR (2) CNADNRDN 18Iacobeni - Moisei (1) cnair (1) CNDAR (1) CNSAS (1) coacaze vitamina c cancer stomac vitamine minerale memorie ochi infectii intestine gat digestie antioxidanti (1) Coafezul ferrmecat (1) cod civil (1) Cod Galben (1) cod portocaliu (1) Cod rutier (2) codrii (1) codul muncii (1) codul rutier (1) Codul Secret (1) coduri (1) Colectiv (1) Colegiul Alexandru cel Bun (1) Colegu’ vine în sprijinul șoferilor din România (1) colibita (1) Colibița (2) Colindatori (2) Colinde (2) Colinde de craciun Video (1) Colindul Romanesc care a ajuns hit in Asia (1) Colonizarea Bucovinei si a comunei Carlibaba.Primii colonisti germani (1) Colt de rai (3) Comemorare (1) Comoara de la Lucina (1) comoara hutulilor (1) Compania Facebook (2) competitii (1) Compilatie (1) complex monahal (1) Computer (1) comuna (1) comuna muzeu (1) comuna sant (1) comuna suceveană şcheia (1) comunicat de presa. (1) comunism (1) Comunitatea comunei Carlibaba (1) concurs (1) concurs naţional (1) Condiții meteo (1) Condoleante familiei Doctorului Gordan (1) Conducător (1) Conducea nestingerit un camion pe un drum national fara a avea permis (1) conectare (1) confiscari (1) Constantin Lacatusu. (1) constructii (1) Consulat (1) Consumatori electrici (1) contrabanda (2) contrabariton (1) contracte (1) Contractul de modernizare a drumului spre Maramureş (1) contrafacut (1) contrcte (1) copii (3) Copilăria (1) Corea de Nord a efectuat cel de al treilea test nuclear (2) corupţie primărie (1) Cotatia barilului (1) cotroceni (1) Cozonaci (1) Craciun (6) Craciun Fericit! (1) Craciun fericit! Mesaje de Craciun (1) Craciun in Bucovina (1) CraciunBucovina (1) Craciunul Copiilor. (1) Crapa pietrele. (1) credinciosi (1) creier (1) Crestini (1) Crestinii Catolici (1) crestinii Protestanti (1) critica (1) Crucea (1) Crucea. (1) cu Cristian Tabără (1) cu permis de conducerefals (1) Cu Pluta (1) Cu securea pe terenul de fotbal (1) Cu tigaia-n spate (1) Cucuteni (1) Culmea soferiei (1) culori (1) Cum arata in 2013 (1) Cum arată cel mai prost drum naţional din România (1) Cum isi ara taranii rusi pamintul(video) (1) Cum mai castiga romanul un ban in plus (1) Cum poti scapa rapid de mahmureala (1) Cum poti testa un airbag (video comic) (1) Cum puteti verifica daca sunteti Asigurati la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate? (1) Cum s-a împărţit patrimoniul sindicatelor (1) Cum se distreaza copii din ziua de astazi? Video (1) Cum se fabrica - Dacia Logan II si Sandero II uzina Renault Mioveni(Video) (1) Cum se produce un automobil BMW (1) Cum te poti razbuna pe Porumbei (1) cumparat din Italia (1) Cumpene (1) cunoastelumea.ro (1) cupa momndiala (1) Cupa Mondiala de sanie pe pistă naturală (1) cupru (1) cupru şi zinc la mina (1) Da Fleiva (1) Daca ai viruși pe calculator (1) daci (1) dacia duster (1) dacia duster prin zapada (1) DailyMail (1) Dan Acibotarita (1) Dan Coman (1) Dan Pavaloiu. (1) dar ingroapa o fetita (1) dar preferat de contrabandişti (1) dar și mai dezamăgit de funcționalitatea procesului de vot din străinătate (1) Datini (1) de acum 50-70 de ani (1) de ars cauciucuri (1) De ce femeile singure sunt topite dupa barbatii insurati (1) De ce traiesc femeile mai mult decat barbatii (1) de conducere (1) de Craciun (1) De Paști în Bucovina (1) de tine (1) dealer (1) dealeri (1) deblocat (1) decembrie (2) Decembrie cu zăpadă în Bucovina și Maramureș(FOTO) (1) Decizie fara precedent a Bisericii (1) decizii (1) declaratie (1) declarație (1) dedicație catrre politicieni (1) Defecte (1) defrisare in Suceava (2) defrisari (4) defrisari holzindustrie schweighofer paduri romania ucraina (1) defrișări (1) delicatesa (1) delicatesele din Bucovina (1) democratie (1) Demonstratii (1) departe de ochii lumii (1) Deportari Comunitatea Germana (1) deputat (1) descarcă. (1) Descinderi ale procurorilor DNA la APIA Suceava (1) Descinderi la hoții de lemne din judet (1) Descoperirile anului 2010 (1) desemnat (1) Destinații (1) detaliat (1) Dezamăgit de rezultatul alegerilor (1) dezastros (1) Dezastru (2) Diaconescu (1) dialog neobisnuit (1) diaspora (1) diaspora iesi la vot (1) diaspora taiatul porcului (1) diaspora. (1) DIAVOLINA (1) Dictionar Roman Englez (1) digi 24 (3) Din cauza certificatelor verzi (1) Din frumusetile Romaniei:Viata salbatica din muntii Bucovinei Toamna-Iarna. (1) Din Hrisoavele ingalbenite de vreme.Documente vechi (1) Din istoria Tezaurului Romanesc.Ce se intimpla cu o mare avere a Romaniei? (1) din lume (1) din România (2) din vremea copilariei (1) directia silica (1) Directia Silvica (1) Directoare de bancă din Vatra Dornei acuzată de frauda de sute de mi de euro (1) Disco (1) Discovery. (1) dispar padurile (1) Disturbed (1) Dividente. (1) divort (1) Dj Harra mixează în premieră în Bucureşti (1) DJ OGB (1) DN 17 C (2) DN 17 D (1) DN 17 D si C (1) Dn 17B (1) DN 18 (3) DN 18 – Ciocănești – Cârlibaba – Prislop (1) DN 18 este “prioritatea 0” în judeţul Suceava (1) DN17 (1) DN17. (1) dn18 (20) DN18. (1) DN23B Măicăneşti (1) DNA (1) doctor (1) Doctorul de tara (1) document (1) documentar (5) Documentar superb despre Romania care cucereste lumea! Trebuie sa il vezi! (1) Documentarul "Wild Carpathia" continuă (1) dolari. (1) domestica (1) Domnului Hristos (1) dorel (1) dorinte (1) dorna arini (2) Dorna Candreni (1) dosarul de retrocedare a padurilor (1) doua loturi (1) Două drumuri din judeţul Suceava (1) două zile (1) download (1) draga rusule. (1) Dragă statule român (1) Dragoiesti. (1) dragos voda (1) dragoste nebună (1) dramaturgmuzician. (1) dreptul de vot (1) Drob de miel (1) drum (3) Drum de fier prin praf de puşcă si ploaie de stele... (1) drum dezastruos (1) drum național (1) Drum prost (1) drum vechi (1) drumul ce leaga Maramuresul de Suceava (1) Drumul Crucii (1) Drumul de la Iacobeni pina la Prislop se modernizeaza (1) DRUMUL NATIONAL 18 (1) drumuri (2) Drumuri blocate nordul Moldovei din cauza viscolului şi a zăpezii (1) drumuri nationale Nasaud (1) drumuri proaste (1) DSP (1) Duminica Floriilor (3) Dumnezeu sa-l ierte si s-al odihneasca in pace (1) după ce s-a rătăcit într-o zonă împădurită din judetul Suceav (1) e-Call" (1) e-mail (1) ecartament ingust (1) Echiparea obligatorie cu anvelope de iarnă revine (1) Editia a VII-a. (1) editia a33-a (1) editia cu numarul 33. (1) efecte (1) Efes (1) El Pais (1) electorale (1) electrica (1) electricitate (1) Elisabeta Rizea simbol al rezistenţei anticomuniste (1) Elvis Presley (1) energia (1) eolian (1) ep 4 (1) Era sa moara ducandu-si gunoiul(video) (1) eroi (1) eroi turul doi (1) Etapa (1) ETERNA ŞI FASCINANTA CUMĂTRIE (1) etnobotanice (1) euro (1) Europa (1) Europa sub zăpadă (1) Europa. (1) evaluata la 50 de miliarde de dolari (1) eveniment (1) Evenimente (2) Evenimente. (2) evenimentul zilei (1) Excelenţa Sa Marek Szczygiel (1) Exclusiv în România (1) exercitii (1) Experiment in lift-Video cu camera ascunsa (1) explicatie (1) Exploatari (1) Explozie la Mina Uricani (1) extindere (1) fabrică (1) Facebook (4) Falimentul minelor din Bucovina (1) famile (1) familia Hânțari (1) familie (1) fanfara (1) fara scoala (1) Farsa cu tigarea exploziva (1) Farsa in cvabinetul doctorului (1) Farsa tipicRomaneasca(video tare) (1) FARSA ZILEI (1) Farse de colectie (3) Farse la magazin(Video tare) (1) fără finanţare şi în 2014 (1) fân (1) felicitati personal de primarul Hans Thiel (1) femeie (3) fericire (1) fertilitate (1) festiva medieval (1) festival (1) Festival national (1) Festivalul „Comorile muntelui“ (1) Festivalul Naţional al Păstrăvului (1) festivalul pastravului (2) Festivalul Usturoiului în Ţinutul Contelui Dracula (1) festivaluri (1) fier (1) Fii eroul pădurilor! Când vezi un transport de lemn în trafic (1) film (4) Film Documentar (1) Film interzis (1) filmare (1) filmare aeriana (1) Filmari (1) filme (1) FILME NOI 2011 (1) filmulet (1) Filmulet de Craciun (1) fime (1) Final Destinațion Ianga Pascani (1) finalizata (1) Finalul saptamanii (1) Finlanda se aliază cu Germania şi Franţa (1) Firma (1) Firma Britanica (1) flori (1) florilor de leac"(VIDEO) (1) Flutur (1) fluviu (1) Focul lui Ioan (1) folkist (1) Fondul Monetar International nu a fost de acord cu taierea finantarii pentru spitalele private (1) Ford B-Max (1) Ford Kuga (1) forestieri (1) formulare (1) FOTO VIDEO Cum arată groapa de gunoi din vârful muntelui (1) foto-video (2) Foto. (1) Fotografii (1) Fotografii ŞOCANTE Asa circula elevii in Iasi (1) Fotografiile facute de un alpinist arata situația incredibila din cel mai salbatic sector din Carpații României(Foto) (1) Fotoreportaj realizat în România în anul 1933 de Kurt Hielscher (1) Fotoreportaj. (1) FotoVideo (1) fragmente din ziarul Familia 1880 (1) fragmente din ziarul Familia(partea a 2-a) (1) francez (1) Franta (1) Franţa (1) Frasin (1) fresce (1) Frigul a paralizat transporturile (1) fructe (1) fructele de padure (1) frumoase (3) frumuseti (1) Frumusetile Nestiute (1) frumuseți (1) Fundatia Fondul Bisericesc Ortodox (1) Fundu Moldovei (1) furate tăiate. (1) Gaddafi (1) Galerie foto cu cel mai inalt pod pietonal din lume (1) galerie foto. (1) Galitia (1) galșerie foto. (1) Gandul.info. (1) ganduri bune (1) garantie (1) Gary Moore a murit (1) Gata (1) găsit în spatele unei gospodării din Cârlibaba (1) Gelul care poate salva vieți (1) Gemeni (1) Geneva (1) gențiana (1) George Enescu (1) George Negrea (1) Ger (1) Germania (3) Germania îşi confirmă opoziţia (1) Germania pune la dispoziţie 150.000 de locuri de muncă pentru români (1) Germania. (1) Gerul musca din Romania (2) gheorghe bordeianu (1) ghinţură (1) Golf 7 (1) Golful Guineea (1) google (1) Google Chrome (1) Google Chrome 10 (1) granita (1) gratuit localitati (1) Grădina Carpaţilor (1) Greva foamei (1) Groapa de gunoi (2) gropi (1) Grupul francez Filasa (1) Gura Baranului (1) Gura Humorului (2) Gura Humorului. (1) gusturi (1) guvern (1) guverne plecati de aici!. (1) guvernul (1) Guvernul aruncă pe toboganul (1) Guvernul Ponta (1) Guvernul scuteste marii consumatori de plata certificatelor verzi (1) Hai in Bucovina (1) Hai la vot! (1) Hamburg (1) handicap (1) Harta (1) Harta cu starea drumurilor din Romania realizata de soferi (1) Harta votului 2014 (1) Hartă interactivă. Filmări aeriene din 20 mari oraşe româneşti (1) harti. (1) Havana. (1) hectare (1) hit-uri (1) hituri (2) Holzindustrie Schweighofer (1) Honda (1) Honda CR-V (1) hora bucovinei (3) Horațiu Mălăele (1) Horoscop (4) Horoscop 2011 pe zodii (1) Horoscop 2013 (1) Horoscop 2014 (1) Horoscopul adevarului (1) Hote (1) Hristos (2) Hristosa a Înviat!Am auzit ca aveți o floare de udat? (1) huiduieli (1) Humor (1) hutulca (1) Hutuli (4) Huțulii din nordul Bucovinei (1) Hyundai Santa Fe (1) iacobeni (7) Iacobeni Maramures (1) iancu de hunedoara (1) iarna (4) Iarna care vine va fi cea mai geroasa iarna din ultimii 100 de ani (1) IARNA GREA IN LUNA MARTIE (1) iarna Suceava (1) iarna Suceava copaci rupti zapada (1) iarna Suceava localitati fara curent Suceava (1) Iarna vine în România înainte de Moş Nicolae (1) IARNĂ adevărată în Nordul țării (1) iartama (1) iasi (1) Iaşi (1) Iată cea mai controversată melodie din toate timpurile (1) Idiotul care se arunca in lacul inghetat (1) ieftin (1) Ierusalim (2) ii afecteaza pe romani (1) IIsus (2) ilegal (1) ilegal. (1) Ilhama (1) iluminatul (1) imagine (1) imaginea (1) imagini (6) imagini pentru desktop (1) imagini spectaculoase (1) imnul de stat (1) Imnul National (1) Imnul Național (1) imobil (1) Imperiul Austreac (1) impodobit (1) importante (1) impracticabil (1) In 2005 (1) in bucovina (1) in Bucovina (Video) (1) in Bucovina exista un monument care se numeste Cruce Betivilor (1) in fiecare zi la ora 12 (1) in lume (1) In Marea Britanie s-a descoperit un schelet de (1) in pericol. Cu ce eroare de securitate a aparut versiunea 16 (1) in piata agroalimentara din Campulung Moldovenesc (1) In premiera (1) In Romania (1) in strada (1) in trafic (1) in vederea echiparii corespunzatoare a autovehiculelor pentru sezonul de iarna (1) incalzirea vremii (1) incediu (1) incendiu (1) Incendiu de la un coş de fum izbucnit la o casă din Cârlibaba (1) inchisoare (1) incurcatura (1) India (1) Industrializarea (1) Info Carlibaba (1) infocarlibaba (1) informatiata (1) informatici (1) informații (1) Ingerul pazitor exista?Cel mai controversat videoclip (1) inmatriculare (1) inmatriculate (1) Instrumentul fundaţional (1) Intermediarii (1) internet (4) Internet Explorer 9 (1) internet. (1) interpretare (1) intersectii (1) interzis (2) intonari. (1) inundatii (1) Inundaţii în zona de munte de judeţului Suceava (1) inventat la iasi (1) inventii romania (1) investitii (1) Inviere (1) Inviere. (1) Invitatii (1) ioan platon. (1) Iohannis (2) Ion Besoiu (1) ion si maria (1) IPS Pimen Suceveanul a colaborat cu Securitatea (1) ips teodosie (1) Istoria berii (1) istorică (1) Istoricul izvoarelor de apa minerala de la Vatra Dornei (1) istoricul zilei de 18 octombrie (1) Istorie (2) istorie. (1) Italia (1) iubesc România (1) Iuliana Tudor (1) izvoare (1) Izvoare termale (1) împădurire la Cârlibaba (1) În Franţa mersul pe bicicleta se plateşte (1) în sfârşit demarate (1) în TOP 20 al celor mai spectaculoase şosele din ţară (1) în Topul celor mai frumoase sate din România (1) În urma protestelor din Borsa (1) Întâlnire (1) între Moisei și Cârlibaba (1) Jale (1) jandarmi (1) Japonezul care i-a uimit chiar si pe cei de la Cartea Recordurilor (1) Japonia (1) Jean-Paul Mendy (1) Jennifer Lopez (1) Jocul Caprei (1) Jocul Mosilor (1) Jocul Ursului (1) Johannes Feuer (1) judecata (2) judecatoria (1) judet (1) judet. (1) Judete (1) Judetul Neamt (1) Judetul Suceava (1) judetul suceva (1) județ (1) JUDEŢUL (1) Julius Beill (1) Juratii de la Vocea Rusiei au sarit de pe scaunde cand au vazut cine canta (1) jurnalist (1) Jurnalisti (1) Justitie (1) Karlovy Vary (1) Kaspersky Lab (1) KGB (1) Klaus (1) Klaus Iohannis. (1) Koln (1) la Cârlibaba (2) la Ciocăneşti (1) la multi ani (5) LA MULTI ANI 2014! (1) la multiani (1) La MultiAni Romania (1) La muti ani Romania (1) La Palatul Parlamentului se fură pînă şi cablurile electrice (1) la Ţibău (1) la vot (1) Lagare de munca. (1) Laptopuri (1) led ful hd (1) legatura (1) Lege (1) Legea pădurilor pentru interesul a 38 de parlamentari (1) Legenda plutasilor de pe Bistrita (1) legi idioate (1) Legini poloneze (1) legislstie. (1) legiunile (1) Lemn (1) Lenovo IdeaPad S10-3t (1) Licitatie (1) Licitatii (1) Limburg (1) limonada (1) lista (1) Lista firmelor Carlibaba (1) Lista substantelor care trebuie evitate (1) liste electorale. (1) litera de lege (1) Liviu Pop (1) Loc incredibil. (1) Loc magic (1) loc sfânt. (1) Localitate unica (1) localitati (1) localitati din suceava (1) localitați (1) localnici (1) localnicii (1) locomotor si cardiac (1) Locuinte (1) locuintele acestora (1) locul care trebuie vizitat! (Galerie Foto) (1) Locul de relaxare al printilor (1) locuri (1) Loteria Romina (1) Loto (1) Lovitură dură (1) Lucian Bute (1) Lucrari (3) Lucrările de reparare a dezastruosului drum Suceava - Maramureş (1) Lucruri uimitoare facute de oameni minunati(video) (1) Lukoil (1) Lukoil şi MOL. (1) lume huțula (1) lumina (1) Luminatia (1) lumină în suflet (1) Lumini (1) luna august. (1) lupte (1) luptele (1) Macel pe strazile din Kiev-Mesajul unei tinere curajoase curajoase care trebuie sa ajunga VIRAL(Galerie foto-video) (1) magazine (1) magi (1) MAI (1) mai civilizat ca în Moldova” (1) Maica Domnului (1) Malware-ul (1) mama primarului (1) mana adoua (1) Manastirea (1) Manastiri (2) mancare (2) manevre interzise (1) manifestare comemorativă (1) Manifestari. (1) manifestatii (1) MApN (1) maramurees (1) Maramures (11) Maramuresul (1) Marea alianță PSD-PRM (1) Marea Britanie (1) Marea Britanie. (1) marea schisma (1) Maria Theresia (1) MARIA UNGUREANU (1) Mario & Ema (1) Mario si Ema (1) mars (1) martor de bord (1) Marţi şi miercuri (1) Masin (1) masina (2) Masina care mearge singura(Video comic) (1) masina in stalp Suceava (1) masina4x4 (1) masini (3) masivele din Bucovina (1) Masivul INEU Parcul national MUNTII RODNEI (1) masuri dure (1) Mayenne (1) Mazda 626 (1) Măcelarul Schweighofer (1) Mălini (1) Mănăila (1) Mănăila. (2) Mănăstirea Humorului (1) mâine-n toată ţara" (1) medicament (1) melodie (1) Membrii grupului de evaluare Schengen (1) mercedes (1) Mergeti acasa de Craciun!Colinde (video) (1) Merkel anunţă finalul crizei şi debutul campaniei electorale (1) mesaj (1) Mesajul meu de Sfantul Pasti (1) meserii uitate (1) Mesopotamia (1) messenger (1) Mestecanis (1) Mestecanis. (1) Meteorologi (1) Meteorologie (1) meteorologii (1) METODA INEDITĂ de a afla dacă telefonul îţi este ascultat (1) Metri Cubi (1) mi-e dor (1) Mi-e dor de casă (1) mi-e dor de natura (1) Microsoft (1) Mihai Mărgineanu (1) Mii de pelerini (1) mijlocul acestei luni (1) militari (1) mimați (1) Mina (2) Mina de sulf. (1) mina oita (1) MinaManaila (1) Mincare de Bucovina (1) minereu polimetalic. (1) Minerii (1) ministru (1) ministrul transpoartelor (1) ministrul transporturilor (1) minuni (1) Minunile (1) Minunile României – Mănăstirea Humor (1) minus 24 de grade (1) Minus 30 d3 grade (1) miraculoasele taine ale hribilor (1) miss (1) Missing You (1) Mita electorala va fi pedepsita (1) Mita la Carlibaba (1) mită primar (1) mită primărie (1) mobilizare. (1) mocanita (2) modernizare (2) Modernizare. (2) modernizarea (1) Modernizari DN18 (1) modernizari. (1) modernizate (1) Modificari (1) Modificari la Codul rutier incepand cu data de 8 august (1) Modificari privind examenul de obtinere a permisului de conducere propuse de MAI (1) Moise (1) Moisei (4) Moisei-Borsa-Carlibaba-Iacobeni. (1) Moisei-Carlibaba (1) Moisei-Cârlibaba. (1) Moisei+Iacobeni. (1) Moldova (1) Moldova şi Ardeal (1) Moldovenesc (1) Moldovita (1) moldovita. (1) Moldovița (1) molied (1) Monitorizari (1) monitorul de dorna (1) Monitorul de Suceava (1) monument istoric (1) moped (1) Mormântul împăratului Caligula (1) mort (1) mortii (1) Mos Craciun (1) mos Ioan (1) mos nicolae (1) Motorina (1) Mozilla (1) Muammar Gaddafi (1) muguri de brad. (1) munca (1) munca la negru (1) MUNTE (2) Munti (1) muntii (1) Muntii Calimani (1) Muntii Rodnei (2) munți (1) Munţii Carpaţi (1) Munţii Maramuresului (1) Muzeul de istorie (1) muzica (1) MySpace (1) Naarghita românca renumită pentru talentul de interpretare a muzicii indiene s-a stins din viata (1) Naluci pe Bistrita (1) Narcis Iustin Ianău (1) nastasia (1) nasterea Domnului (1) National Geografic (1) national. (1) NATO (2) natura (1) naturale (2) naţionale (1) Nava italiană cu căpitan român (1) Navigatorii disparuți(film documentar despre viața plutasilor de pe cursul superior al Bistrței Aurii) (1) ne-am luat tara inapoi (1) Neamţ şi Maramureş (1) Neata prieteni Aici puteti vedea cea mai tare soferita -Video (1) Nebunul din Rusia -Video (1) Nemtii vor să investească (1) Nenfricata lume veche (1) Nepal (1) nepasare (1) nesimtirea voastra. (1) netograf (1) News Bucovina (1) Newsme.ro (1) Niciunde nu-i ca-n dulcea Bucovina! Se mandresc oamenii dintre Obcine cu tinutul lor de basm (1) Nicolae Ceausescu (1) Nicolae Ceaușescu (1) Ninge (1) Ninsoare şi vânt în toată ţara (1) Ninsoarea a adus din nou probleme în trafic (1) Ninsori (1) ninsori in tara (2) Nisipitu (1) Noaptea de Sanziene (1) noaptea dintre ani. (1) noi avem nevoie de Schengen mai lasa-ne cu vrajeala (1) noiembrie (1) Nomazi (1) nonstop (1) Nordul tarii sub zapada (1) Nostradamus (1) Nou atac cibernetic asupra instituţiilor din România (1) NOU!Angela Merkel va vizita Sibiul pentru sustinerea lui Klaus Iohannis (1) Noua benzină E10 (1) Noul An. (1) noul cod rutier (2) noul cod rutier. (1) nu sunt bani pentru brevet. (1) numar ascuns (1) Numărul etnicilor germani a scăzut (1) Nunta de aur in casa familiei Reiss (1) Nutu Fonta (2) O ADEVARATA SPERIETOARE DE TURISTI (1) O comună din Bistriţa-Năsăud a obţinut peste 400 de hectare de pădure în Şaru Dornei (1) O farsa geniala(video) (1) O lume ascunsa (1) O singură hartă și două Românii (1) o zi pentru lumina sufletelor (1) oameni (1) oameni in strada (1) oameni liberi (1) Oastea lui Irod (1) Obcina (1) Obcinele Bucovinei (1) Obcinele Bucovinei | bucovina | descopera bucovina | descopera frumusetile romaniei | Obcina Mestecăniş | Obcina Feredeului | Obcina Mare (1) obcinile bucovinei (1) Obcinile Bucovinei. (1) obiceiuri (5) Obiceiuri. (1) Obiectiv de Suceava (1) obligati (1) Observatorul Naţional din Brazilia (1) obuze (1) Ocoale (1) ocolit de turişti (1) ocolul silvic carlibaba (1) Ocolului Silvic Cârlibaba (2) octavian pungovshi. (1) octombrie (3) ocupantul rus (1) Ocuparea functiilor de director (1) odernizare (1) Odiseea Romanilor Uitati-Moldovenii din stânga Nistrului (1) oficial (2) Olanda (3) olandezii (1) olt (1) omagiu. (1) OMV Petrom (3) online (2) ONU (1) Opera11.01 (1) opreste jaful (1) oradea (1) oras (1) orase (2) organism (1) Orientul Mijlociu (1) orion (1) Ortodocși (1) Ortodoxă (1) Osama Bin Laden (1) ospitalitate (1) Ospitalitatea (1) Oualor incondeiate (1) Pace (1) padure (6) paduri (4) paduri. (1) padurile din Bucovina (1) padurile graniceresti (1) Padurile Romaniei (1) Pagina comunei carlibaba pe Facebook (1) Paine (1) Palatul Administrativ. (1) pamant de aur (1) pamant. (1) panificatie. (1) Pantelimon (1) papa benedict al XVI-lea (1) papa Francisc (1) Papa Francisc. (1) papa ioan paul al doi-lea (1) paradisul pierdut (1) parc (1) parcele (1) Parisul consideră că aderarea (1) parlament murdar (1) Parlamentari (1) parlamentari. (1) Parlamentul României (1) partener (1) partia schi schi campulung moldovenesc schi in carpati protest campulung finantare partie de schi (1) participanti (1) partidul (1) Partidul Romania Unita (1) paste (2) Paste fericit! (1) Paste in Bucovina (1) Pastele Catolic (2) Pastele Catolic. (1) pastrav (1) Pasul Prislop (1) pasul rotunda (1) Pasul Rotunda. (1) Pasul Tihuta (1) Pasul Tihuta (video) (1) Paștele catolic (1) patria calului huţul (1) Patriarhul Kiril (1) patru barbati (1) patru masini (1) Patru videoclipuri care fac senzatie pe Internet (1) Paul Brascanu (1) Pădurile (1) PC-ul tau (1) Pdure (1) pe 9 mai am aratat (1) pe hartie (1) pe Masivul Rarău (1) pe tărâmul Mănastirilor (1) Peisaj (1) peisaje (1) Peisaje de iarnă (1) Pelerinaj impresionant cu ocazia sarbatorii Adormirea Maicii Domnului si a hramului Bisericii Romano-Catolice din Cacica (1) pelerini (1) penali (1) pensiune (1) Pensiuni (1) pensiuni pentru turişti (1) pentru o multime de afectiuni. (1) pentru Presedintele Camerei Deputaţilor (1) pentru soferii cu bani (1) pentru voi (1) Perchezitie (1) Perchezitii (1) Performanțe mobile cu noul netbook (1) Perfrigens (1) pericol (1) Periculoase Raul (1) perioada (1) permis auto (1) Persoane ridicate în cadrul operaţiunii de la punctele de frontiere (1) peste hotare (1) petrol (1) Piesa (1) Pilda (1) pin (1) pisicuț (1) pista naturala (1) pitoreasca (1) Plajă (1) plante medicinale (1) plângere (1) Plesa. (1) plugusor (1) pluta pe bistrita (1) Plutasi (1) plutasii (1) Plutasii si transportul lemnului pe Valea Bistritei (1) plutaşi pe Bistriţa (1) Plutăritul în zona Dornelor (1) Plute (2) Pod de gheata pe raul Bistrita (1) poet (1) Poetul Kubi WOHL de la Tibau (1) poiana (1) Poiana Stampei (3) Poienile de sub Munte (1) pojorata (2) pol de dezvoltare turistică. (1) politia de frontiera (1) politia romana (1) politia rutiera (1) politica (1) politica campanii (1) Politicieni (1) politicienii. (1) politicul (1) politie (2) politist (1) Politisti (2) Politistii romani au ajuns actori intr-un serial pe pe canalul de televiziune Discovery Chanel(Video) (1) Poliţia (1) poliția locală (1) Poliţişti şi vameşi (1) Polonezi (1) pompieri (1) Ponta (3) ponta. (1) posirca (1) poți afla in numai 60 de secunde (1) Poveste (1) Povestea romanului care si-a cumparat satul natal (1) povesti (2) Povesti de iarna (1) povesti de succes (1) Povesti din Carlibaba (1) poze (1) poze cu gagici tari (1) Poze Haioase (1) prefectul de suceava (1) preferinte (1) preferinţele (1) premier (1) premii (1) preoti care ghicesc. (1) presa (1) presedinte (3) Presedintele ales (1) Press One (1) Președintele ales Klaus Iohannis. (1) preturile de lux (1) Prețul poliței obligatorii de asigurare și răspundere civilă auto s-a scumpit cu cel puțin 13% (1) prețuri (1) Previziuni (1) prezidentiale (1) prezidenţiabili. (1) prezidențiale. (1) prieteni (1) prim ministru (1) Prima Fabrică Bucovineană de Bere (1) primar (4) primar mită (1) primarie (1) primărie (1) Primăvara.iarnă autentică (1) Primăvară caldă (1) Primele actiuni de control a politiei rutiere vor incepe de astazi (1) Primul asasinat sindical (1) Primul Razboi Mondial (1) Primul sistem de filtrare dioxid de carbon din lume (1) Prins la volan (1) Prislop (2) privatizare (1) Priveliste de Basm (1) PRO TV (1) Probe scrise (1) producţie-record (1) produs (2) produse (1) Produse traditionale (1) prof (1) profesor (1) Profetii (1) profit de un miliard de dolari în acest an La Facebook (1) PROGNOZA PENTRU DOUĂ SĂPTĂMÂNI:VINE FRIGUL? (1) Program (2) proiect (1) proiect european (1) proiect modernizare. (1) proiectare (1) Proiecte (1) proiecte an 2017; dn 18 pod tisa; carlibaba sighetu marmației (1) Proiecte tehnice (1) promisiuni (1) promisiuni dn18 iacobeni-borsa (1) promovare (2) propria raspundere (1) proteste (3) protv (3) PRU (1) prunc (1) PSD (3) Psiune (1) public (1) publicul dornean (1) puciosu (1) puncte penalizare (1) Pune o intrebare si vei afla raspunsul (1) Pustiul de 4 ani care ar putea ajunge arma letala in adolescenta(Video) (1) PUSTNIC (1) Pustnicii din Munţii României (1) pustnicul Onufrie (1) Putna (3) Rac (1) Radarul pădurilor va fi lansat în 8 octombrie. Orice transport de lemn va putea fi verificat la 112 (1) Radauti (2) radio. (1) Radu (1) Rafinărie de Spirt Solomon Rudich (1) ramai fara permisul de conducere (1) Raniti (1) rarau (1) rares bogdan (1) rascumparare (1) rasina (1) raspuns (1) rau (1) rauri (1) razboi (2) razbuna (1) razbunare (1) razii in padurile din Suceava (1) război (1) râuri (1) RDS-RCS a introdus Digi Mobil Optim Nelimitat (1) Reabilitare (6) Reabilitarea Drumului National 18 a intrat in standby (1) reabilitari. (1) Reactia unui bebelus cand aude hitul Gangnam Style (1) realitatea tv (1) Recalcitranți (1) Reclama de sarbatori (1) Recoltare (1) recrutari (1) redescopera romania (2) Redescopera Ținutul Bucovinei (1) redusă (1) regenerative (1) regiuni (1) REMEDII (1) remedii naturiste (1) Reni (1) reparatii (1) reparatii sau inlocuire (1) replica (1) reportaj (2) respect (1) resurse de saracie (1) retăiesc patimile (1) reteta simpla si gustoasa (1) Retete din Bucovina (1) Retrocedari (1) retrocedări (1) Rețete (1) reţinuţi în Vama Siret (1) Revolta (1) Revolta in Mărişel şi Măguri (1) Rezervaţia 12 Apostoli (1) reziliat (1) Rezultate (1) Risc de avalanșă în Munţii Rodnei (1) RISE Project (1) Rom şi Lichioruri (1) roman (1) romanesc (1) Romani (2) Romania (17) Romania e a ta! Nemtoaica din Maramures a carei vioara a impresionat la "Romanii au Talent" (1) Romania furata (1) Romania in topul celei mai bune destinatii de vacanta pentru anul 2015 (1) Romania sub nameti (1) romania te iubesc (3) Romania te iubesc. (1) Romania. (1) RomaniaTv.Net (1) romanii (3) Romanii au talent (1) romanii care au speriat Parisul (1) Romano-Catolica (1) român (1) Românca care invită străinii să cunoască România. Clipul care face mai mult decât orice brand de ţară VIDEO (1) români (1) Români! (1) România (5) România filmată de la înălțime pe acordurile muzicii lui Ciprian Porumbescu (1) România jefuită Pădurile României (1) România va intra în spaţiul Schengen în 2011 (1) România vândută. (1) României (2) ROMÂNII AU TALENT (1) ROMÂNII FAC HAZ DE NECAZ. (1) Romontana (1) Rompetrol (1) Romsilva ar vrea sa renunţe la administrarea Parcului Nţional Muţii Rodnei (1) Roscata de la vocea Americii (1) Rotunda (2) rovinieta (1) rucsac (1) Rusia (1) rusu bârgaului (1) Ruteni (1) S-a dat ordinul (1) S-a inventat telefonul inteligent capabil să măsoare pulsul utilizatorului (1) S-au alocat bani pentru reabilitarea Drumului Național 18 (1) s-au hotărât!Începe reabilitarea DN 18 (1) S-au inceput lucrarile de moderinizare a drumului naţional 29 Suceava - Botoşani (1) sa asigure tratamentul copiilor cu boli rare (1) Sa ne mai amuzam putin cu camera ascunsa (2) Sadova (1) Salonul Auto (1) Salvamont şi Pompieri (1) Salvare (1) Salvatorii au scos trupurile victimelor din subteran (1) Sambata noaptea spre Duminica se trece la ora oficiala de iarna (1) Samsung va lansa Galaxy S IV luna viitoare (1) sanatate (1) Sancţiuni aspre în cazul unor blocaje în trafic la prima ninsoare (1) Sandra (1) Sangeorz Bai (1) Sanie (3) Sanzienele (1) Saptamâna Mare (1) Saptamina Mare (1) sarbatoare (3) sarbatori (2) Sarbatori in Bucovina. (1) Sarbatori. (1) Sarbatoriti Sfantul Paste in Bucovina(Video) (1) Saru Dornei (1) Sarul Dornei (1) sase sate (1) saseasca (1) sat muzeu (1) sate (2) sate de poveste (1) Sate iesite din istorie (1) Satul Bucovinean - case bucovinene traditionale restaurate (1) Satul din România în care tradiția este obligatorie prin lege (1) satul muzeu (1) sau nu? (1) Sâmbătă noaptea spre Duminică România trece la ora oficială de iarnă (1) Sânzienele sau Focul lui Ioan(Johannes-Feuer) (1) scandal (1) scandal in strada (1) Scena din Basic Instinct cu prim-ministrul Serbiei (1) Schengen (1) schibare (1) schibati ceva (1) schimari (1) schimba lumea. (1) schimbare (1) schimbari (1) Schwaben (1) Schweighofer (1) scornicesti (1) scriitor (1) scrisoare (1) scrutin (1) scrutin prezidentiale. (1) scurtmetraj (1) Se cauta bani europeni pentru reabilitarea Cazinoului din Vatra Dornei (1) se poate (1) se scumpeste carnea inainte de Sarbatorile de Iarna (1) Se vor demara anul acesta lucrarile de modernizare la DN18 (1) se vor relua lucrările de reabilitare pe DN18 (1) secerate fără milă (1) secrete (1) sectii de votare (1) secții de votare (1) Seful Consiliului Judetean Suceava a cerut rezilierea contractului cu israelienii de la Shapir pentru DN18 (1) Seful Consiliului Județean (1) Selectie cu imagini de primavara pe care le poti folosii ca si imagini de fundal (1) semnal (1) semnarea contractului (1) semne de circulatie (1) semne explicate (1) semneficatii (1) Semnificatii (1) Serbarile zapezii (3) Serbarile zăpezii la Vatra Dornei (1) Serviciul de Vanatoare (1) Sesuri (1) Seva de mesteacan (1) sex feminin (1) Sf.Maria (1) Sfanta Sarbatoare (1) Sfanta Treime (1) Sfantul Nicolae (1) Shapir Structures (1) si in Romania (1) Sibiu (1) sibiu orase (1) Simulare (1) single (1) sinucidere (1) sinucis. (1) Sirop din muguri de brad sau molid (1) Sistemul (1) Site (1) Situri (1) Sivicultori (1) slavi (1) slujba (1) smart tv (1) SMS-ul unui medic fara scrupule (1) Soarta padurilor din Bucovina (1) SOC IN PARLAMENT (1) socant (2) sofer (1) sofer din Maramures. (1) sofer sofer baut carnet auto amenda amenzi soferi bauti (1) soferi (6) soferi. (1) soferita (1) Solca (2) Soldati polonezi cazuti la Carlibaba(istoric) (1) SOLUTIE ECOLOGICA PENTRU FOSE SEPTICE (1) Sony Vaio VPC-M13M1E/L (1) Sorin Tanase (1) soseaua de centura (1) sotia (1) Sound of Silence (1) Spania (1) Spectacole (1) speranțe (1) spioni (1) Spiridusi (1) Spirţ (1) sportive (1) spp (1) Stapanul (1) Starea dezastruasa a Drumului National 18 (1) statie hidrometrica (1) statiune (2) Statuia batausa (1) Statul este obligat (1) stațiune (1) stațiune. (1) steroizi (1) Stiati ca (1) Stiri (2) STIRI SUCEAVA (1) stirileprotv (1) StirileProTV.ro (1) Stirilor Pro Tv (1) stop (1) straie de sarbatoare (1) strainatate (3) Straini (2) straini. (1) strazi (1) străinătate (1) străini (1) SUA (2) succes (1) Suceava (34) Suceava accident Carlibaba (1) suceava bucovina ardeal tara dornelor vasile mucea radauti graiuri bucovinene (1) suceava bucovina moldova ocupatie cernauti imperiul habsburgic (1) suceava cajvana stejar cel mai batran stejar (1) suceava manastirea putna putna biserica de lemn putna cea mai veche biserica de lemn biserica de lemn legenda stefan cel mare dragos voda. (1) Suceava si Bistrita-Nasaud (1) Suceava soferita 18 ani accident (1) Suceava-Maramures (1) Suceava-Maramures. (1) Suceava. (6) Suceveni (1) Sucevita (1) suhard. (1) Sunet (1) suntem 9milioane (1) suparare (1) Super compilatie de o ora cu cele mai tari accidente(VIDEO) (1) Super mare talent de pictor (1) super tehnologie antiaccident (1) superba (1) supraconsumul si egoismul uman (1) Surpriza pentru romani (1) Surpriza pentru șoferii care trebuie sa circule pe tronsonul de drum Moisei-Iacobeni (1) SURPRIZĂ (1) Surprizele produselor (1) sursa externa (1) suspendare permisul (1) șalate (1) Școli din zona Dornelor. (1) Și-au filmat propriul accident și l-au postat pe Internet (1) Șoferi (1) tabara bucșoaia. (1) taf (1) taiat ilegal (1) taiere de copaci (1) taieri ilegale (1) Taieri ilegale de paduri la granita dintre Bucovina si Maramures (1) tanar (1) tanti (1) Tara (1) Tara arde si Ponta ne minte (1) tara lui dorel (1) Taramul de basm al Bucovinei (1) Tarâm aparte (1) targul de Craciun. (1) Targuri de Craciun (1) tata (1) Taur (1) Taxa (1) Taxa auto se modifica din nou (1) Taxa de poluare (1) taxa pe internet (1) Taxi (1) tăietori de lemne (1) Târgul de Crăciun (1) te iubesc (1) te-a ars (1) te-a prins (1) telefoane. (1) telefonul la volan (1) teleorman (1) televizoare (1) Teo Larisa (1) Tepro Iași (1) termită a pădurilor (1) teroristi (1) Teroristul nr 1 (1) Test anti-stres la aeroport (1) test de viteza (1) tezaur popular (1) The Soviet Story Povestea sovietelor (1) tigari (2) tihuta (1) timisoara (1) timisoreni (1) tinut in sertar (1) Tinuturi (1) tirg (1) Toamna (1) Toate drumurile (1) tocanita de bureti cu smantana... (1) Tocăniță de hribi ca în Bucovina (1) Tochitura din Bucovina (1) Top (1) top 10 (1) Top 2015 (1) Top 90 music (1) toples (1) Topul celor mai traznite costume de Halloween (1) TORINO (1) Toshiba NB250-101 (1) Toti soferii care nu isi vor plati amenzile li se vor suspenda permisele de conducere (1) traditie (2) traditii (5) Traditii de Craciun (1) Tradiţii (1) Tradiții culturale si culinare (1) Tradiționale (1) Trafic (1) Trafic dificil din cauza zăpezii pe mai multe drumuri naţionale (1) trafic. (1) tragedie (2) tragere (1) Traian Basescu viziteaza Moldova (1) Transfăgărăşanul (1) transilvania (1) transilvania romania peter hurley civilizatie rurala autentica civilizatie rurala scrisoare cataclism nedreptate istorie micii producatori comisar european comisar european pentru agricultura. (1) Translator Roman Englez (1) transport ilegal de tigari (1) transport lemn (1) transrarau drumul comorilor moldova bistrita suceava (1) Traseu (1) Traseul dintre Bucovina si Ardeal (1) tratament anemie (1) tratamente (1) trditii (1) Trei clipuri care au facut senzatie pe internet in 2012 (1) Trei romani in primii 10 la etapa finala a Cupei Natiunilor (1) tren mocanita gorj apuseni viseu de sus tren (1) trenuri intarziate Suceava iarna Suceava (1) Trimis in judecata (1) trimite mai departe. (1) Trimiteti SMS-uri gratuit in retelele de telefonie mobila Orange (1) tronsonul de drum Ciocanești-Cârlibaba (1) trucaj sau realitate?(Video) (1) trupe antitero (1) Turcescu (1) turism (3) Turist francez.. (1) Turisti (6) turul doi (1) turul unu si turul doi (1) Țibau-un munte necunoscut (1) țipțeri (1) ultima ora (1) ultima saptamina (1) Ultimul plutas (1) umor romanesc (1) UN AN FĂRĂ PERMIS PENTRU SOFERII ŞOFERII AGRESIVI (1) Un bărbat s-a filmat în timp ce trenul trecea peste el (1) Un documentar necunoscut până acum. România care i-a cucerit pe britanic (1) Un gand bun. (1) Un hot a fost indopat cu Viagra si folosit ca sclav sexual (1) Un mare nebun (1) Un nou album Roxette (1) Un nou drum montan inaugurat în Români (1) Un pusti de numai 5 ani manevreaza o vola imensa (1) Un tir scăpat de sub control s-a izbit în restaurantul "La Popasul Baciului" (1) Unde s-a vrut s-a putut (1) ungaria (1) UNIREA PRINCIPATELOR (1) Uniunea crestin-democrata (1) uniunea europeana. (1) Uniunea Europeană (1) Uniunea polonezilor (1) Uniunea Sovietica (1) Universitatea Michigan (1) Unul dintre cele mai celebre motoare de căutare pe internet din anii ’90 (1) urania (2) Uraniu. (1) urare. (1) Urari (1) Urari de bine si multa sanatate tuturor crediciosilor Catolici (1) uritenie. (1) Urs (1) Urss (1) usor de preparat. (1) utile (1) Utilizatorii (1) Va doresc un an bun (1) va fi închis. (1) va mai aduceti aminte de copilarie? (1) Va mai amintiti de excentricul tobosar (1) Vacanță (1) Valcele (1) Valea Bistritei (1) valea bistriței aurii. (1) Valea Chioarului (1) valea tibaului (1) VALENTINE S DAY (1) valeputna (1) Vama (1) Vamesii spagari (1) vampir" (1) vanzari. (1) vara (1) vara. (1) Varsovia (1) vasile andriciuc (1) vaslui (1) Vast Resources (2) Vast Resources complex metalurgic (1) Vast Resurces. (1) Vasul italian (1) Vatican (1) Vatra Dornei (11) Vatra Dornei Live. (1) vatra dornei. (3) Vânt (1) vânzătorul de etnici germani! (1) vecini. (1) vedeta pe internet (1) Vedeti aici ce apatit un barbat dupa ce s-a cazat inr-un hotel (1) Vedeti aici cea mai tare farsa de Halloween (1) verifica (1) Verifica rovinieta de drum online (1) verifică la 112 dacă este legal!(Video) (1) Verifică OFICIAL viteza internetului cu Netograf (1) versiunea7 (1) versuri (3) vesti bune (1) vesti bune pentru soferi (1) vesti bune. (1) Vestigii (1) Vești rele pentru DN18 (1) Vezi cea mai tare farsa la plaja (1) vezi procesul complect (1) viata de munte (1) Viata salbatica din muntii Bucovinei (1) Vicovu de Jos (1) Victor Ponta (1) video (4) video art (1) video special (1) video tare de tot merita vazut (1) VIDEO. (2) videoclip (5) Vietnam (1) Viflaimul (1) viitorul tarii (1) Vimetco (1) vin (1) VINDECARE. (1) vindecari (1) vindeți si biserici si morminte (1) Vinerea mare (1) Vint puternic (1) vioara (1) Violenta (1) Virgil Săhlenu (1) virus nou care ataca reteaua de socializare facebook (1) virusi (1) vitalitate (1) vitamina C (1) viyitatori noul an (1) Vizitati Castelul Dracula - Pasul Tihuta - 37 km de Vatra Dornei (1) vizitatori si abonati (1) viziune (1) Vodafone sau Cosmote (1) voivod al transilvaniei. (1) Volkswagen (2) Volkswagen a vindut cu 4 (1) Volvo (1) Voronet (1) vot (1) votanți (1) voturi (2) vreau garsonieră că mă c.c în căldare (1) vreme rea (1) Vremea in Cârlibaba (1) Vremea se raceste accentuat in urmatorul interval (1) Weekend cu zăpadă (1) WhatsApp (1) WhatsApp Web (1) Xplorio.ro (1) Yahoo Messenger in limba Romana (1) Youtube (1) zamca (1) Zapada (3) zapada. (1) zeci de arbori (1) zeitgeist (1) Zilele Municipiului Vatra Dornei 2013 (1) ziu anationala (1) Ziua armatei sărbătorită odata cu ziua Regelui Mihai I (1) ziua barbatului (1) Ziua de 17 ocombrie (1) Ziua drapelului romanesc zi de doliu national (1) Ziua internationala eradicarii saraciei (1) Zmeura si rugaciuni. (1) Zodia potrivita. (1) Zodiac 2014 (1) Zodii (2) zona de munte (1) zona montana. (1) zone rurale. (1) zootehnie (1)